Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.makrama.com.pl zajmuje się sprzedażą towarów i usług związanych z Rękodziełem Artystycznym, ponadto w Sklepie Internetowym znajdują się informacje, poradniki, galerie zdjęć, inspiracje/projekty oraz blog, przedstawiające zagadnienia z dziedziny rękodzieła artystycznego. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi przeglądanie jego zawartości, zawieranie umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
 3. Sprzedawca informuje iż nie jest płatnikiem podatku VAT (podatku od towarów i usług).
 4. Wszelkie informacje przedstawione na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.makrama.com.pl w postaci tekstu, opisów, zdjęć, grafiki, ilustracji, prezentacji towarów i usług, itp. stanowiącą własność intelektualną Sprzedawcy.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany treści Regulaminu Sklepu Internetowego. Zmiana wchodzi w życie w momencie opublikowania zaktualizowanego i zmienionego Regulaminu Sklepu Internetowego na stronie:  www.makrama.com.pl zakładka „Regulamin”. Wszyscy Użytkownicy Sklepu Internetowego zostaną powiadomieni o zmianach treści Regulaminu Sklepu Internetowego co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem komunikatu opublikowanego na stronach Sklepu Internetowego.
 7. Aktualizacje i Zmiany w Regulaminie Sklepu Internetowego nie dotyczą Umów Sprzedaży i Umów o Świadczenie Usług zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanego i zmienionego Regulaminu Sklepu Internetowego.
 8. Zasady ochrony prywatności oraz informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Sprzedawce opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności ” dostępne pod adresem: www.makrama.com.pl zakładka „Polityka Prywatności” 

§2 Definicje: 

Kluczowe pojęcia i terminy użyte w regulaminie sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Urszula Drozdowska ul.Wodna 3/20 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:8841453537, REGIN:890562409. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest droga mailową:  kontakt@makrama.com.pl. Sprzedawca jest właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej: www.makrama.com.pl
 2. Kupujący/Klient – Użytkownik, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług.
 3. Użytkownik – osoba która za pomocą sieci internetowej, korzysta ze Sklepu Internetowego, przeglądając jego zawartość (treść i materiały), kupując lub przeglądając jego zawartość z zamiarem kupna towaru lub/i usług prezentowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.makrama.com.pl
 5. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie Internetowym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru oferowanego przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 6. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta w Sklepie Internetowym Pomiędzy Sprzedawcą a Kupujący, której przedmiotem jest świadczenie Usługi/Usług oferowanych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, czyli usługa elektroniczna, opatrzona indywidualnym loginem i hasłem wybranym przez Klienta, zbiór zasobów teleinformatycznych usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Usługa – usługa oferowana Użytkownikowi lub Kupującemu dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego administrowanego przez Sprzedającego.  (przykład usługi: Newsletter)
 15. Newsletter – usługa oferowana przez Sprzedawcę, Użytkownikowi który wyraził zgodę na jej otrzymanie, która polega na przesyłaniu informacji, w tym informacji handlowych, związanych bezpośrednio z działalnością handlową i usługową Sprzedawcy (nowości, promocje, oferty handlowe i informacje ogólne o Sprzedawcy).
 16. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin sklepu internetowego który określa zasady korzystania, świadczenia usług oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.makrama.com.pl 

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Firmy: Wodna 3/20 58-100 Świdnica 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@makrama.com.pl 
 3. Numer rachunku bankowego Firmy: Santander Bank Polska 93109023690000000141581003
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

§4 Wymagania techniczne

Użytkownik aby mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego musi wykorzystać do tego celu urządzenie (komputer, tablet, smart-fon) które obsługuje aktywne połączenie z siecią Internet z wykorzystaniem aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) z włączoną opcją akceptacji plików cookies. Musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowany program FlashPlayer

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (z wliczonymi podatkami). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub ustalana indywidualnie z Klientem. 
 6. Dokonując zakupu, Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru z firmą dostarczającą przesyłki. Sprzedający działa jako pełnomocnik Kupującego i przekazuje jego środki do firmy, która zajmuje się dostarczaniem przesyłek. Kwoty, które Kupujący przekazuje Sprzedającemu na poczet kosztów wysyłki, nie stanowią przychodu Sprzedającego i nie są ujmowane na rachunku. 
 7. Sprzedający prowadzi działalność bez paragonową. Rachunek do zakupu wystawiany jest na życzenie Kupującego.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu mailowego, na który to adres, system wygeneruje hasło do logowania. Kupujący ma możliwość zmiany hasła na własne, po pierwszym zalogowaniu używając w tym celu hasła systemowego wygenerowanego na podany adres mailowy w Formularzu rejestracji.  
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
 5. kliknąć przycisk „Kupuję” 
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.
 8. Zamówienia przyjmowane są przez sklep  makrama.com.pl 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. 
 9. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta brane są pod uwagę do realizacji pierwszego kolejnego dnia roboczego i realizowane zgodnie z ustaleniami z klientem lub terminem realizacji podanym w ofercie. 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient korzysta z następującej metody dostawy  
 1. Paczkomaty Inpost.
 2. Inny, nie określony w sklepie, ustalony indywidualnie z Kupującym.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto bankowe – Kupujący dokonuje płatności na konto bankowe. Dane do przelewu Kupujący otrzyma zaraz po złożeniu zamówienia, dane te także zostaną przesłane na adres e-mailowy Kupującego. Sprzedawca, zakupiony towar/usługę, dopuszcza do realizacji, dopiero po otrzymaniu wpłaty.

Płatność poprzez serwis Przelewy24 – Kupujący dokonuje płatności, za pomocą serwisu Przelewy24, Przelewy24 pozwala dokonać płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych banków polskich. Sprzedawca dopuszcza do realizacji  zakupiony towar/usługę dopiero po otrzymaniu wpłaty.

 1. Dane konta bankowego Sprzedawcy podane w punkcie  §3 Regulaminu
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu

§9 Polityka  Cenowa 

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażone w walucie Polski Złoty (PLN). Sprzedawca informuje iż nie jest płatnikiem podatku VAT (podatku od towarów i usług).
 2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.
 3. Dokonując zakupu Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru z firmą dostarczającą przesyłki. Sprzedający działa jako pełnomocnik Kupującego i przekazuje jego środki do firmy, która zajmuje się dostarczaniem przesyłek. Kwoty, które Kupujący przekazuje Sprzedającemu na poczet kosztów wysyłki, nie stanowią przychodu Sprzedającego i nie są ujmowane na rachunku. 
 4. Obowiązującymi cenami zakupu towaru/usługi a także cenami dostawy są ceny które obowiązują w chwili złożenia przez Użytkownika/Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Cena dostawy zależna jest od wybranego przez Użytkownika/Kupującego sposobu dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów/usług szczególnie cen dostawy, w przypadku gdy firmy zapewniające dostawy dokonają zmiany w cennikach swoich usług. Prawo do zmiany cen nie dotyczy Umów Sprzedaży i Umów o Świadczenie Usług skutecznie zawartych przed wprowadzeniem nowych cen.

§10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji zgodnie z § 7 Regulaminu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczo kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), lub zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedawcą,  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu realizacji i dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 11 Nieodebrane przesyłki.

 1. Klient będzie obciążony kosztem nieodebranej przesyłki.
 2. Na koszt nieodebranej przesyłki składają się koszt przesyłki i koszt zwrotu przesyłki.
 3. Koszty zwrotu przesyłki są naliczane wg cenników Inpost, Poczty Polskiej oraz Firm Kurierskich.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie do umowy :
 1. W przypadku gdy zawierana jest umowa na odległość to zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawce pocztą elektroniczną na adres kontakt@makrama.com.pl. Forma oświadczenia może być dowolna. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy mailem zwrotnym. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zwracany towar powinien zostać odesłany pocztą na adres: Urszula Drozdowska ul. Wodna 3 /20 58-100 Świdnica  lub za pośrednictwem paczkomatu Inpostu, gdzie dane do wysyłki ustalane są indywidualnie z Kupujący drogą mailową. Kupujący będący konsumentem odsyła zwracany towar na swój koszt.
 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupuj niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 5 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany paczkomatem Inpost.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§13 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Prawa autorskie

 1. Sklep internetowy www.makrama.com.pl w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy Urszula Drozdowska  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.)
 2. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody firmy Urszula Drozdowska
 3. Makramy prezentowane na stronie www.makrama.com.pl są dziełem twórczej działalności artystycznej, kopiowanie i rozpowszechnianie są zabronione. 

§ 16 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie,

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16  Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Katogorie_wybór
Cena - slider
0222
error: Ta zawartość jest chroniona !!
Katogorie_wybór
Cena - slider
0222