Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie Strony, dostępnym pod adresem makrama.com.pl w zakładce  „Regulamin Strony”.  Korzystanie ze strony makrama.com.pl jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i Regulaminu Strony. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych przez Sprzedającego. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji ze Sprzedającym oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Kupującego z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu makrama.com.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administrator danych osobowych:

Urszula Drozdowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Urszula Drozdowska ul.Wodna 3/20 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:8841453537, REGIN:890562409, Właściciel Strony makrama.com.pl

Kontakt w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,  e-mail: kontakt@makrama.com.pl

 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty zapewniające hosting serwisu makrama.com.pl, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na:

– udostępnienie Administratorowi danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Sposób gromadzenia danych osobowych:

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony makram.com.pl są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Kupującego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony makrama.com.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora  danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora. Kupujący ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator  zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony makrama.com.pl. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji jego usług. Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest prowadzenie marketingu własnych usług. Administrator na podstawie udzielonej przez Kupującego dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Kupującego.

 1. Wykorzystanie zgromadzonych danych:

Administrator przetwarza, w szczególności zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe Kupującego strony makrama.com.pl  w następujących celach:

– aby zapewnić obsługę konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

– aby pomóc w założeniu i zarządzaniu kontem lub kontami Kupujących;

 • aby umożliwić pełne korzystanie ze strony makrama.com.pl, w tym zwierania umowy sprzedaży;
 • aby kontaktować się z Kupującym, w tym, w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Kupującego, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

– aby zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Strony

 oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

– aby prowadzić marketing bezpośredni własnych usług;

 • aby obsługiwać kierowane do Sprzedawcy prośby Kupujących;

– aby organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których Kupujący  mogą wziąć udział;

– aby móc wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

– aby zapewnić obsługę usług płatniczych oraz wykonanie płatności z tytułu transakcji na stronie makrama.com.pl.

 1. Bezpieczeństwo:

Wszystkie zbierane przez Sprzedawce dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 1. Zmiana postanowień:

W razie konieczności Sprzedawca może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@makrama.com.pl

 1. Cookies:

Sprzedawca może gromadzić w ramach usług serwisu makrama.com.pl  dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PLPolityka prywatności

 

Katogorie_wybór
Cena - slider
0222
error: Ta zawartość jest chroniona !!
Katogorie_wybór
Cena - slider
0222